Math Documents //

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Pre O-net 138
แบบทดสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 121
ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 131
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 54) พร้อมเฉลย 279
เฉลยละเอียด O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 53) 221
เฉลยละเอียด O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 50) 266
เฉลยละเอียด O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 49) 207
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 53) พร้อมเฉลย 220
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 50) พร้อมเฉลย 243
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 49) พร้อมเฉลย 197
ข้อสอบ Onet 51 พร้อมเฉลยละเอียด คณิตศาสตร์ ม.6 410
O-NET ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 256
สรุปประเด็นสําคัญเตรียมสอบ O-Net เรื่องเซต 188
แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 170
ข้อสอบ o-net คณิตศาสตร์ ม.3 โดยแยกเป็นสาระต่าง ๆ พร้อมเฉลย 430
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี มัธยมศึกษาปีที่ 1 38
เรื่อง จำนวนและตัวเลข 43
แบบทดสอบทายบทที่ 2 ระบบจํานวนเต็ม 145
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ 103
ข้อสอบกลางภาค คณิตศาสตร์ ม .1 ภาคเรียนที่ 1 121
1 กรณฑ์ที่ สอง 67
ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ลําดับและอนุกรมอนันต์ 108
การหาค่าลิมิตของฟังก์ชันพหุนามโดยวิธีลัด 49
ตะลุยโจทย์คณิต บทที่ 16 ลําดับ และ อนุกรม 79
โจทย์แบบฝึกหัด ลําดับและอนุกรม 106
พจนานุกรมคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 137
พาลินโดรม( palindrome ) ลำดับฟิโบนักชี ( fibonacci sequence ) และ ข่ายงาน (Network) 116
พีชคณิตเบื้องต้น และสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 134
ข้อสอบมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 129
ข้อสอบคณิตศาสตร์ม. 4 เรื่องตรีโกณมิติ 219
แบบประเมินความรู้คณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 202
ข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ สอบวันที่ 3 เมษายน 2535 125
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2554 175
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2553 137
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2552 120

Pages

แบบฝึกหัดลำดับและการดำเนินการ พร้อมเฉลย Practice - Order of Operation 11
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น ด้วยการเขียนกราฟ #3 Solving Systems of Equations by Graphing #3 12
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น ด้วยการเขียนกราฟ #2 Solving Systems of Equations by Graphing #2 8
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น ด้วยการเขียนกราฟ Solving Systems of Equations by Graphing 10
แบบฝึกหัด สมบัติของระบบสมการเชิงเส้น พร้อมเฉลย Properties of Linear Systems 78
การหารพหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Dividing Polynomials; Remainder and Factor Theorems 85
การหารสังเคราห์ การหารพหุนาม บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Dividing Polynomials Long Division of Polynomials Dividing 80
ข้อสอบ เรื่อง ทฤษฎีบทเศษเหลือ การหารสังเคราะห์ พร้อมเฉลย Polynomials - Factor/Remainder Theorems 59
การหารพหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมแบบฝึก Division of Polynomials; Remainder and Factor Theorems 45
ทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมแบบฝึกและเฉลย Remainder Theorem 43
การแยกตัวประกอบพหุนาม การหารสังเคราะห์ บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Factor Theorem 65
ทฤษฎีบทเศษเหลือ และการแยกตัวประกอบพหุนาม บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Remainder Theorem and Factor Theorem 53
การหารพหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมตัวอย่าง Dividing Polynomials, The Remainder Theorem and Factor Theorem 43
การหารสังเคราะห์ และทฤษฎีบทเศษเหลือ บทเรียนพร้อมตัวอย่าง SYNTHETIC DIVISION THE REMAINDER THEOREM AND THE FACTOR THEOREM 72
ทฤษฎีบทเศษเหลือ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย The Remainder Theorem 51
โจทย์ปัญหา การแก้ระบบสมการเชิงเส้น พร้อมเฉลย Systems of Equations Word Problems 72
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการตัดออก และ แทนค่าตัวแปร พร้อมเฉลย WORKSHEET #3 - Systems of Eqns (Subst. and Elimn.) 69
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น 3 วิธี พร้อมเฉลย Systems of Two Equations 43
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการแทนที่ตัวแปร พร้อมเฉลย Solving Systems of Equations by Substitution 48
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการตัดออก พร้อมเฉลย Solving Systems of Equations by Elimination 43

Pages

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษา

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Pre O-net 138
ชุดที่1 แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 131
แบบประเมินความรู้คณิตศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 202
Mathtatic Exercise Worksheets 165
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2554 175
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2553 137
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2552 120
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2551 123
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2550 143
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2549 139
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2548 102
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2547 117
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2546 113
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2545 119
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถมปลาย ปี 2544 124
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2554 225
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2553 196
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2552 139
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2551 127
ข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท ประถมต้น ปี 2550 131

Pages